Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
December 10, 2013
Image Size
1.5 MB
Resolution
1292×1361
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
264
Favourites
20 (who?)
Comments
29
Downloads
1
×
[Maneki] - Trio of Winter Season by TanoshiiBaka96 [Maneki] - Trio of Winter Season by TanoshiiBaka96
Bộ quần áo mủa đông riêng của từng người :iconheblushplz:

Lỡ lên màu mè tóc Thiên Yết muội nó sáng quá cho huynh xin lỗi nha :iconhecryplz:

:iconmanekischool:

Kỳ Minh © ~Narcisse19
Doku Miwaku-sha © ~DarkGirl1999
Đường Hải Phong & Ar © me

Add a Comment:
 
:iconairafumiko:
airafumiko Featured By Owner Dec 30, 2013
Chói quá == *đeo kính*
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 30, 2013  Student General Artist
H́ h́~~~

Reply
:iconyumei236:
Yumei236 Featured By Owner Dec 11, 2013  Student
Yu: Ôi nó thật long lanh :iconwooowplz:
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 12, 2013  Student General Artist
Hải Phong: *cười* ~~
Reply
:iconyumei236:
Yumei236 Featured By Owner Dec 12, 2013  Student
*nắm áo kéo* May cho muội nữa~~~ May cho muội nữa~~~ *mè nheo-ing* :iconohyoublushplz: 
Reply
:iconfanori:
Fanori Featured By Owner Dec 11, 2013  Student Digital Artist
Ngầu quá.... :iconblushplz:
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 12, 2013  Student General Artist
Cảm ơn muội :iconheblushplz:
Reply
:iconclonesan:
CloneSan Featured By Owner Dec 11, 2013  Hobbyist Digital Artist
Đẹp quá... :iconhecryplz: lấp lánh quá... :iconheshipthemsohardplz:
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 12, 2013  Student General Artist
Cảm ơn đệ :iconheblsuhplz:
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Dec 11, 2013
đẹp Ơ w Ơ
Reply
Add a Comment: